VIII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię Spotykam

- Dokument dodano 2023-09-21, oglądany 202 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych

 
 

 

VIIIWOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 

TU CIĘ SPOTYKAM…

 

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

nr tel. 81 75 72 052

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Barbara Słowikowska

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas V – VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas V – VI

- uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII

 

Cele konkursu:
a) rozwijanie uzdolnień literackich oraz dbałość o piękno języka ojczystego,
b) propagowanie wartości wychowawczych,
c) rozbudzanie motywacji do doskonalenia osobowości i dojrzałości intelektualnej.

Zasady uczestnictwa:
uczestnicy kategorii literackiej:
- uczestnicy konkursupiszą samodzielnie jeden wiersz,którego treść dotyczy wychowawczej roli rodziny,nadają tytuł utworu, przepisują wiersz w programie Word, czcionka czarna Times New Roman 13, format A4,
- utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach,
- przesłana praca powinna zawierać na początku imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz tytuł utworu,
- formularz zgłoszeniowy oraz pracę należy przesłać pocztą elektroniczną w formie załączników,
- prace przesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.


Jury powołane przez organizatora będzie brało pod uwagę:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczną, ortograficzną i językową,
- poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, ogólną estetykę pracy.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

1.12.2023r.

Miejsce nadsyłania prac:

drogą elektroniczną na adres: konkursliteracki2021@gmail.com

 

Termin nadsyłania prac:

10.11.2023r.

Nagrody:

dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ „Tu Cię spotykam...”

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................................
Klasa:  piąta, szósta, siódma, ósma szkoły podstawowej (niepotrzebne skreślić)
Nazwa i adres szkoły  ………………………………………………………….................................................................... -  wiersz, którego treść dotyczy wychowawczej roli rodziny
tytuł przygotowanego utworu - ................................................................................................................
Opiekun:
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................                        telefon kontaktowy ..................................................................................................................................                               adres e – mail …………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów prawnychuczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.                               

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA CZYTELNIE.
 POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -