XIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych 2023.

- Dokument dodano 2023-09-20, oglądany 349 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

XIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

WIEDZY O ŚWIĘTEJ BARBARZE

I TRADYCJACH GÓRNICZYCH

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski

2. Starosta Łęczyński

3. Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej

4. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Organizator  konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

Tel. +48/81 752-12-57

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych

Kategorie wiekowe:

Praca plastyczna temat pracy: „Święta Barbara ratuje górników”

- uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 3

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 6

 

Prezentacja multimedialna temat pracy: „40 lat LW „Bogdanka” S.A. pod opieką św. Barbary”

- uczniowie szkół podstawowych klas 7 – 8

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30 listopada 2023

 

Miejsce nadsyłania prac:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

e-mail: marzenaoledzka@zsg-leczna.pl

 

Termin nadsyłania prac:

24  listopada 2023

Nagrody:

 

- nagrody rzeczowe

- statuetka św. Barbary

- upominki

 

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy o życiu i kulcie św. Barbary

- zapoznanie uczniów z  ikonografią św. Barbary

- upowszechnianie tradycji i obyczajów górniczych

- promowanie postawy niezłomności, wytrwałości, męstwa

 

Zasady uczestnictwa:

1.       Kategoria – praca plastyczna – adresaci uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3 i 4-6), temat pracy: „Święta Barbara ratuje górników”.

2.        Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Technika wykonania dowolna. Format prac plastycznych A3, A4, prac nie należy zwijać w rulon, składać.

3.       Kategoria – prezentacja multimedialna – adresaci uczniowie kl. 7-8. Temat: „40 lat LW „Bogdanka” S.A. pod opieką św. Barbary”.

4.       Praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów.

5.    Prace w obu kategoriach powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe.

6.    Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę.

7.    Prace zgłoszone do konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów.

8.    Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych.

9.       Prace powinny być dostarczone do biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w terminie do 24 listopada 2023 r.

10. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: kl. 1-3, kl. 4-6 oraz kl. 7-8

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

Formularz zgłoszeniowy Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -