XXIV Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte

- Dokument dodano 2022-10-04, oglądany 506 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
 

 

XXIV MIĘDZYDIECEZJALNY KONKURS

 

CZY ZNASZ PISMO ŚWIĘTE

 

Ewangelia wg św. Łukasza (wybrane fragmenty)

 

Organizator  konkursu:

Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Sernikach

Serniki

21-107 Serniki

Tel. 609900608 (Andrzej Karczewski)

 

przy współpracy z

parafią Brzostówka i gminą Serniki

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

Klas III – VIII szkół podstawowych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej

Wola Sernicka 242

21-107 Serniki

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Szkolny: 13 stycznia 2023

Etap Gminny: 9 marca 2023

Etap Międzydiecezjalny (FINAŁ): 27 kwietnia 2023

 

 

Miejsce zgłoszenia szkoły:

e-mail: andrzej051970@interia.pl

 

Termin zgłoszenia szkoły:

10.11.2022r.

 

 

Cele konkursu:

- zachęcenie uczniów do systematycznego czytania Pisma Świętego

- zachęcenie do rodzinnego czytania Biblii

- poszerzenie wiedzy biblijnej

- ukazanie wzorców z Pisma Świętego do naśladowania w codziennym życiu

- uwrażliwienie uczniów na fakt, że poprzez czytanie Pisma Świętego przemawia do nas sam Bóg

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Konkurs składa się z trzech etapów: szkolny, gminny, międzydiecezjalny (Finał).

2.     W etapie szkolnym chętni uczniowie czytają podane fragmenty z Pisma Świętego w domu i odpowiadają na pytania na kartce. Katecheta kwalifikuje do etapu gminnego.

3.     Etap gminny odbywa się w danej szkole, z której zgłoszeni są uczniowie lub w jednej ze szkół na terenie gminy

4.     W etapie gminnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, bez pomocy Pisma Świętego, test wyboru (około 35- pytań)

5.     Komisja etapu gminnego(skład: katecheci lub nauczyciele)sprawdzają prace i kwalifikują do etapu międzydiecezjalnego (Finału)

6.     Do Finału przechodzi każdy uczeń, który zdobył co najmniej 85% punków (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) Gdy nie uda się żadnemu uczniowi z danej szkoły uzyskać wymaganej ilości punktów do finału klasyfikuje się uczeń z najwyższą liczbą punktów . Komisja w szczególnych przypadkach może zdecydować inaczej.

7.     Protokół z przeprowadzonego konkursu (etap gminny) przesyłamy e-mailem do organizatora

8.     W Finale uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania z następujących kategorii: POSTAĆ (kto to jest?), MIEJSCE (gdzie się to wydarzyło?), CYTAT (kto to powiedział?)

9.     Dodatkowe informacje można znaleźć https://spwolasernicka.edupage.org/text7/

10. Przesłane protokoły z konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów.

11. Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

Literatura, zakres materiału:

Biblia tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza. W ybrane fragmenty zostaną podane po zgłoszeniu szkoły do konkursu i przesłane uczestnikom

Nagrody:

 

- nagrody książkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników Finału

 

 

Formularz zgłoszeniowy

XXIV MIĘDZYDIECEZJALNY KONKURS„CZY ZNASZ PISMO ŚWIĘTE?”Ewangelia wg św. Mateusza

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika (przesyłamy dopiero po II etapie konkursu)

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -