XX Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie Wędrówka z Boiem - Ksiega Tobiasza I Księga Jonasza

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 295 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych

 
 

XX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

WIEDZY O STARYM TESTAMENCIE

 

Wędrówka z Bogiem – Księga Tobiasza i Księga Jonasza

 

Patronat konkursu:

 

1.         Wójt Gminy Wierzbica

2.         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

 

Organizator  konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22- 150 Wierzbica

 

 

przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna 19

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura   602 551 140

2.     Ksiądz          Emil Skrobowski               607 908 432

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

4.      

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych - klas VI, VII i VIII

 

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

17marca 2023 r. godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

04  marca 2023 r.

 

Cele konkursu:

 

1.     Pogłębienie wśród młodzieży wiedzy biblijnej.

2.     Kształtowanie w uczniach postawy wiary i zaufania wobec Pana Boga.

3.     Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary.

4.     Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

5.     Promowanie osiągnięć uczniów.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie przeznaczony jest dla uczniów  klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

2.     Szkoła zgłasza do Konkursu 3 uczniów .

3.     Do każdego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w załączniku do regulaminu).

4.     Nagrody w Konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej indywidualnie liczby punktów.

 

Literatura, zakres materiału:

Tekstem źródłowym Konkursu Wiedzy o Nowym Testamencie jest Biblia Tysiąclecia ze wstępem, Poznań 2000.

Konkurs obejmuje:  Księga Tobiasza; Księga Jonasza.

 

 

Nagrody:

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.

 

 

Oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………… na potrzeby  organizacji XXArchidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o Starym Testamencie „ WĘDRÓWKA Z BOGIEM – KSIĘGA TOBIASZA I KSIĘGA JONASZA ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z póź. zm.)

 

…………………………………………………………………………….

( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):

1)   ……………………………………………………………………………………………………..

2)   ………………………………………………………………………………………………………

3)   ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr tel.………………………………………………………………………………………………………

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -