IX Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny - Jestem Małym Uczniem Chrystusa

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 410 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
 

IX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

JESTEM MAŁYM UCZNIEM CHRYSTUSA

 

 

Patron  konkursu:

Lubelski Kurator Oświaty

Wójt Gminy Wierzbica

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna 19

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Proboszcz ksiądz  Krzysztof Proskura     602 551 140

2.     Ksiądz Emil Skrobowski        607 908 432

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

klas zerowych 5-latki i 6-latki

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny: 24 marca 2023 r.

 

Etap Archidiecezjalny: 21 kwietnia 2023 r.

 

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania prac:

 31 marca  2023 r.

 

Cele konkursu:

-pobudzenie do większego zainteresowania nauką Chrystusa,

- przedstawienie sytuacji z życia codziennego, w których urzeczywistnia się nauka Chrystusa                  i wiara  w Niego,

- inspirowanie do pracy twórczej,

- rozwijanie wyobraźni  i  uzdolnień plastycznych,

- zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,

- propagowanie różnych technik plastycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „JESTEM MAŁYM UCZNIEM CHRYSTUSA”.

2.     Format pracy: A -4.

3.     Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.     Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.     Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.     Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.     Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres szkoły, numer telefonu).

8.     Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9.     Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje droga telefoniczną

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

 

 

Oświadczenie

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  

W związku z organizowaniem i promowaniem  IX Archidiecezjalnego Konkursu  Plastycznego „JESTEM MAŁYM UCZNIEM CHRYSTUSA” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka .……………………………………..……………………..………w publikacjach: 

na stronie internetowej szkoły, na tablicach ściennych, w prasie

 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

 

                                                               ……………………………………….………………………………………………………...

(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ dziecka, data, podpis)

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres szkoły, nr  tel. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -