II Archidiecezjalny Konkurs Plastyczy Najpiękniejsza Przypowieść Biblijna

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 692 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
 

II ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

NAJPIĘKNIEJSZA PRZYPOWIEŚĆ BIBLIJNA

 

 

Patron  konkursu:

Wójt Gminy Wierzbica

 

Organizator  konkursu:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska 7

22-150 Wierzbica

 

przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej 0strobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna 19

22-150 Wierzbica

 

Szkolnym Kołem Caritas

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura     602 551 140

2.     Ksiądz Emil Skrobowski 607 908 432

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

klas zerowych 5-latki i 6-latki

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska 7

22-150 Wierz bica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny:   28 lutego 2023 r.

Etap Archidiecezjalny:  24   marca 2023 r. godz.9.30

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska7

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania prac:

01   marca  2023 r.

Cele konkursu:

 

-  poszerzenie wiedzy na temat Pisma Świętego,

- budzenie zainteresowania przypowieściami  opisanymi w Nowym Testamencie,

- kształtowanie szacunku  i postawy wrażliwości na słuchanie Słowa Bożego,

- rozwijanie wyobraźni  i  uzdolnień plastycznych,

- zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,

- odkrywanie młodych talentów,

- propagowanie różnych technik plastycznych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.      Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „Najpiękniejsza Przypowieść Biblijna”. Ma ona ilustrować wybraną scenę ukazaną
w przypowieściach biblijnych  Nowego Testamentu.

2.      Format pracy: A -4.

3.      Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.      Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.      Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.      Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.      Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres szkoły, numer telefonu).

8.      Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu).

9.      Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10.   O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną.

 

 

Nagroda

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy - odbiór osobisty. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  II Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYPOWIEŚĆ BIBLIJNA”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł przypowieści …………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres placówki, nr  tel. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -