XI Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 653 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
 

 

XI  ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

POEZJI MARYJNEJ

 

MARYJA ZWIASTUNKĄ POKOJU

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

Tel. +48 81 531 55 93

przy współpracy z

Parafią św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 1

21-010 Łęczna

Tel. +48  81 531 55 93

 

dodatkowe informacje:

 

Elżbieta Jakubowska  tel. 602115699

Beata Kowalska tel. 606942191

Ks. Jakub Szajner tel. 888149617

Ks. Maciej Głębocki tel. 882425323

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas III – VIII szkół podstawowych

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas III – IV

- uczniowie szkół podstawowych klas V – VI

- uczniowie szkół podstawowych klas VII - VIII

 

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

27 października  2022 r.

 

Cele konkursu:

- popularyzacja walorów poezji religijnej

- rozbudzanie u dzieci postawy twórczej, poszukującej prawdziwych wartości

- rozwijanie zainteresowań literackich

- promowanie młodych talentów

 

Zasady uczestnictwa:

1.    W konkursie biorą udział uczniowie klas III – VIII szkoły podstawowej.

2.    Każdy uczestnik układa samodzielnie jeden wiersz  o tematyce maryjnej (własnego autorstwa), nawiązując do hasła konkursu.

3.    Do dnia 20 października 2022r. ( kategorycznie nie przekraczając terminu ) należy przesłać kartę zgłoszenia i zgodę na podany adres e-mail: maciejglebocki@sp2leczna.pl    z dopiskiem: ,,Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej” wraz z tekstem ułożonego przez siebie wiersza. Zgłoszenia, które zostaną przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

4.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie  Internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej.

5.    Wręczenie nagród laureatom nastąpi 3 listopada 2022 r. o godz. 9:30 w SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53.

Natomiast jeżeli nastąpi zaostrzenie przepisów pandemicznych nagrody będzie można odebrać osobiście w dniach 3-4 listopada 2022 r. od godz. 9:30 do 13:00 w sekretariacie SP nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53.

6.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

(Scan lub zdjęcie podpisanej zgody prosimy, aby przesłać wraz z wierszem i kartą zgłoszenia.)

 

 

Nagrody:

 

- dyplomy

- nagrody rzeczowe

 

Formularz zgłoszeniowy

Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej „MARYJA ZWIASTUNKĄ POKOJU”

 

(Wypełniać drukowanymi literami)

 

- nazwa szkoły

 …………………………………………………………………………..……....................................................................................

 

- adres szkoły

 

…………………………………………………………………………..………....................................................................................

 

…………………………………………………………………………..………....................................................................................

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

…………………………………………………………………………..………....................................................................................

 

- klasa i wiek autora wiersza

 

…………………………………………………………………………..………....................................................................................

 

- tytuł utworu

 

…………………………………………………………………………..………....................................................................................

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….................……………………………………...

 

- tel., e – mail opiekuna

 

......................................................................................................................................………………………………….

 

 

 

(podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

Data.....................................

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu..................................................................................................

 

            Wyrażam zgodę na publikację mojego wiersza na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji X Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej, promocji, informacji i publikacji materiałów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

            Oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

 

 

Miejscowość ........................................                                                        

 

................................................................................

Podpis dziecka /uczestnika konkursu/

 

 

................................................................................

Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka

 

 

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -