Informacja ucznia w sprawie uczęszczania na katechezę

- Dokument dodano 2015-09-01, oglądany 3840 razy -

 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA 

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ*

 

 

Na podstawie § 1 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753, poz. 478 z 2014 r.), niniejszym:

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………...….

                                                                       (imię i nazwisko)

 

uczeń/uczennica klasy ............ wyrażam wolę uczestniczenia w lekcjach

 

religii w ……………………………………………………………………….

              (nazwa szkoły, miejscowość)

 

 

                                                         Podpis ucznia:

 

       ………………………………………                                                                                       

 

………………………., dnia …………………….

     (miejscowość)

 

 

 

                   

*Oświadczenie składane przez ucznia nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -