Informacja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na katechezę

- Dokument dodano 2015-09-01, oglądany 4258 razy -

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ*

 

 

Na podstawie § 1 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753, poz. 478 z 2014 r.), niniejszym:

 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

………………………………………...……………………..………,

(imię i nazwisko dziecka)

                                                  

 uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii

 

w ……………………………………………………………………………

  (nazwa szkoły, miejscowość)

                                              

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych:

 

                                      …………………………………………

 

                                      ………………………………………..

 

 

………………………., dnia …………………….

    (miejscowość)

 

 

 

*Oświadczenie składane przez rodziców nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -